Missió i Valors

La nostra missió

Assegurar i incrementar el valor actual de Pyrénées Andorra mitjançant la satisfacció i la fidelització del client, essent líders en els sectors en què actuem, afirmant el nostre paper en el país i potenciant el desenvolupament professional de les persones que componen el Grup d’empreses, en un ambient harmoniós  i grat.

Orientació al client

Entenem per client l’usuari potencial o real, directe o indirecte, intern o extern.

El client sempre serà escoltat i atès amb una actitud positiva, amb la finalitat de satisfer les expectatives actuals, tot preveient-ne de futures.

Orientació al resultat

Maximitzar el valor d’empresa, augmentar el benefici actual i la capacitat d’obtenir-ne i crear-ne en un futur, potenciant el fet de generar negoci i evitar despeses innecessàries.

Innovació

Fomentarem la creativitat i el sentit crític constructiu de tots els membres del grup, amb predisposició i actitud d’obertura al canvi i a la recerca constant de millores, fins i tot anticipant-nos al futur.

Desenvolupament de les persones

Les persones que treballen a Pyrénées Andorra són la base fonamental per a l’assoliment dels nostres objectius. Per aquest motiu, cal obtenir el seu compromís oferint ocupació i solidesa, integrant-les, motivant-les, fidelitzant-les, reconeixent els seus mèrits, premiant els esforços, maximitzant el seu potencial i la seva realització professional.

Comunicació

Emissió i recepció d’informació, amb un feed-back multidireccional, tant de caràcter intern com extern. Comunicarem de manera clara, continuada, sistematitzada i regulada, amb l’estil i els valors de Pyrénées Andorra.

“Tots coneixem, tots sabem i tots actuem segons els objectius i la missió del grup”

Ètica

Tota relació, pel que fa a Pyrénées Andorrra, cal assentar-la en els principis ètics protectors del interessos del grup.

Per això cal fomentar:

-  la credibilitat

-  la confiança

-  el compromís

-  l’honestedat

Equip i lideratge

Per tal d’aconseguir millor els nostres objectius, ens cal treballar en equip.

És per això  que cal fomentar el consens, la participació, la comunicació i el compromís, amb un estil lideratge de caràcter participatiu, formatiu, facilitador i motivador que garanteixi la cohesió, l’eficiència i el millor rendiment, d’acord amb l’estil de gestió orientada a l’organització per processos i a la creativitat establertes per Pyrénées Andorra.